Grue Kirkelige Fellesråd

Kirkelig fellesråd er samarbeidsorgan mellom kommunen og de kirkelige menighetene, lovpålagt i hver kommune med mer enn én menighet, jf. lov om Den norske kirke. Rådet består av to menighetsrådsmedlemmer med varamedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen, og en representant valgt av kommunen.

Faste representanter (2023-2027):
Bjørn Olav Waalberg – Leder – GFM
Kjersti Nicolaysen – GM
Gunn Therese Schøyen Aasnes – GM
Roger Hansen – GFM
Jorunn Strand – biskopens representant – Fungerende sogneprest
Niels Ferdinand Rolsdorph – kommunens representant

Vare representanter:
Tove Elisabeth Nygård – GFM
Inger-Lise Korbøl – GFM
Solveig Petra Hansen – GM
Trine Færevåg – biskopens representant – Prost
Ivar Lingaas – kommunens representant

Saksforbereder og sekretær for fellesrådet:
Tore Ellefsen – Kirkeverge